بافت های توری دو میل

برای بافت های توری با دومیل توصیه های پایین توجه کنید:

طرح قلببافت توری با طرح قلب

دانه ها قابل قسمت به عدد۱۳ به اضافه یک دانه برای اول کار یک دانه برای اخر کار.
رجهای زوج همانطور که دانه ها دیده می شود بافته می شود

رج۱= ۶دانه اززیر .یک دانه هوایی.دوتایکی اززیر…

بافت های توری بادومیل

۶دانه اززیر. منظور از دانه هوایی همان ژته می باشد.

رج۳=۴دانه اززیر.دوتایکی اززیر.یک دانه هوایی .

دوتایکی اززیر. ۴دانه اززیر.

رج۵=۳دانه اززیر.دوتایکی اززیر.سه تااززیر.یک دانه هوایی
دوتایکی اززیر.۳دانه اززیر.

رج۷=دوتااززیر .دوتایکی اززیر.یک دانه هوایی.۵دانه اززیر.
یک دانه هوایی. دوتایکی اززیر.دودانه اززیر.

رج ۹= یکی اززیر.دوتایکی اززیر. یک دانه هوایی.۷دانه اززیر.
یک دانه هوایی.دوتایکی اززیر.دو دانه اززیر.

رج۱۱= دودانه اززیر. یک دانه هوایی.۴دانه اززیر. یک دانه هوایی.
دوتایکی اززیر.سه دانه اززیر.یک دانه هوایی. دوتایکی اززیر.

رج۱۳= یک دانه اززیر. یک دانه هوایی. دوتایکی از زیر.یکی اززیر.
یک دانه هوایی. دو دانه اززیریکی شود.یک دانه اززیر.دوتایکی از
زیریک دانه هوایی. یک دانه اززیردودانه اززیر یکی شود. یک دانه
هوایی یک دانه اززیر.دوتایکی اززیر.یک دانه هوایی.یک دانه اززیر.

رج۱۵= دوتااززیر. یک دانه هوایی. دوتایکی از زیر.یک دانه هوایی.
سه تایکی اززیر.یک دانه هوایی.دوتایکی از زیر.یک دانه هوایی.
دودانه اززیر.