آموزش چند طرح بافت بسیار زیبا

با چند طرح بافتنی شیک آشنا شوید:

طرح دسته گلآموزش انواع لباس بافت

اصطلاحات بافت

  MB

: (1 دانه از زیر ۱ دانه از رو) ۲ بار داخل دانه بعد بافید و برگردید، ۴ دانه از رو ببافید و برگردید ۴ دانه از زیر ببافید و برگردید، (۲ دانه را با هم از رو ببافید) ۲ بار و برگردید، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید.

Cr2L

: 1 دانه را روی میل کمکی جلو کارقرار دهید، ۱ دانه از رو ببافید، سپس ۱ دانه روی میل کمکی را از زیر ببافید.

Cr2R

: 1 دانه از روی میل کمکی پشت کار قرار دهید، ۱ دانه از زیر ببافید، سپس ۱ دانه از روی میل کمکی را از رو ببافید.

C2F

: 1 دانه را روی میل کمکی جلو کار قرار دهید، ۱ دانه از زیر ببافید، سپس ۱ دانه روی میل کمکی را از زیر ببافید.

C2B

: 1 دانه را روی میل کمکی پشت کار قرار دهید، ۱ دانه از زیر ببافید، سپس ۱ دانه روی میل کمکی را از زیر ببافید.

C2FP

: 1 دانه را روی میل کمکی در سمت پشت کار قرار دهید، ۱ دانه از رو ببافید، سپس ۱ دانه روی میل کمکی را از رو ببافید.

C2BF

: 1 دانه را روی میل کمکی در سمت روی کار قرار دهید، ۱ دانه از رو ببافید سپس ۱ دانه روی میل کمکی را از رو ببافید.

دسته گل از ۱۶ دانه روی بافت صاف برعکس تشکیل شده .

رج ۱: (سمت رو) ۶ دانه از رو ، C2B C2F ، ۶ دانه از رو ببافید.

رج ۲ : ۵ دانه از زیر، C2FP ، ۲ دانه از رو C2BP ، ۵ دانه از زیر ببافید.

رج ۳: ۴ دانه از رو ببافید، C2B , Cr2R , Cr2L , C2F 4 دانه از رو ببافید.

رج ۴: ۳ دانه از زیر، Cr2L ، ۱ دانه از زیر ۴ دانه از رو، Cr2R ، ۳ دانه از زیر ببافید.

رج ۵: ۲ دانه از رو، Cr2R ، ۱ دانه از رو Cr2R ، ۲ دانه از زیر، Cr2L ، ۱ دانه از رو Cr2L ، ۲ دانه از رو ببافید.

رج ۶: (۲ دانه از زیر، ۱ دانه از رو) ۲ بار ۱ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۱ دانه از زیر (۱ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر) ۲ بار .

رج ۷: ۲ دانه از رو، MB ، ۱ دانه از رو ، Cr2R 1 دانه از رو ، ۲ دانه از زیر، ۱ دانه از رو Cr2L ، ۱ دانه از رو ، MB ، ۲ دانه از رو ببافید.

رج ۸: ۴ دانه از زیر، ۱ دانه ازرو، ۲ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۲ دانه از زیر، ۱ دانه از رو ۴ دانه از زیرببافید.

رج ۹: ۴ دانه از رو، MB ، ۲ دانه از رو، ۲ دانه از زیر، ۲ دانه از رو ، MB ، ۴ دانه از رو ببافید.

رج ۱۰ : ۷ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۷ دانه از زیر ببافید.

این ۱۰ رج را تکرار کنید.

طرح تاجی موج دار

مرکب از ۱۲ دانه + ۱ .

رج ۱ تا ۴ : همه دانه ها را از زیر ببافید.

رج ۵، ۷ ، ۹ و ۱۱ : ۱ دانه از زیر، (۲ دانه را با هم از زیر ببافید) ۲ بار، (۱ ژته بزنید، ۱ دانه از زیر) ۳ بار، ۱ ژته بزنید (۲ دانه را یکی یکی بلند کنید، سپس ۲ دانه بلند شده را با هم از زیر ببافید. ) ۲ بار، ۱ دانه از زیر از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۶، ۸ ، ۱۰ و ۱۲ : دانه ها را از رو ببافید.

این ۱۲ رج را تکرار کنید.

بافت توری سرخسی

مرکب از ۱۶ دانه .

رج ۱ : (سمت رو) ۹ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید، ۱ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید، ۳ دانه از زیر ۱ دانه را بلند کنید و ۲ دانه بعد را با هم از زیر ببافید و دانه بلند شده را روی آنها بکشید از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۲ : و رجهای سمت راست پشت کار از رو ببافید.

رج ۳:  ۱۰ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید، ۱ دانه از زیر، ۱ ژته، بزنید، ۲ دانه از زیر، ۱ دانه را بلند کنید و ۲ دانه بعد را با هم از زیر بافید و دانه بلند شده را وی آنها بکشید، از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۵:  ۳ دانه را با هم از زیرببافید، ۴ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید، ۱ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید ۳ دانه از زیر، (۱ ژته بزنید، ۱ دانه از زیر) ۲ بار، ۱ دانه را بلند کنید و ۲ دانه بعد را با هم از زیر ببافید و دانه بلند شده را روی آنها بکشید از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۷:  ۳ دانه را با هم از زیر بافید، ۳ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید، ۱ دانه از زیر، ۱ ژته ۹ دانه از زیر ، از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۹ :  ۳ دانه را با هم از زیر ببافید، ۲ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید، ۱ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید، ۱۰ دانه از زیر، از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۱۱:  ۳ دانه را با هم از زیر ببافید (۱ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید) ۲ بار، ۳ دانه از ، ۱ژته بزنید، ۱ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید ۴ دانه از زیر، ۱ دانه  را بلند کنید و ۲ دانه بعد را با هم از زیر ببافید و دانه بلند شده را روی آنها بکشید از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۱۲ : از رو ببافید.

این ۱۲ رج را تکرار کنید.

طرح توری برگ دو قلو

مرکب از ۱۸ دانه + ۱ دانه .

رج ۱ : (سمت رو) ۱ دانه از رو، ۴ دانه از زیر، ۳ دانه را با هم از زیر ببافید. ۱ ژته بزنید، ۱ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید ۱ دانه از رو ، ۱ ژته بزنید، ۱ دانه از زیر ۱ ژته بزنید، ۱ دانه را بلند کنید و ۲ دانه بعد را با هم از زیر ببافید و دانه بلند شده را روی آن بکشید ، ۴ دانه از زیر ۱ دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۲ و تمام رجهای پشت کار :

۱ دانه از زیر، ۸ دانه از رو، از * تا آخرین دانه تکرار کنید، ۱ دانه از زیر ببافید.

رج ۳ : ۱ دانه از رو ،  ۲ دانه از زیر ۳ دانه را با هم از زیر ببافید، (۱ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید)۲ بار، ۱ دانه از زیر ۱ دانه از رو، ۱ دانه از زیر، (۱ ژته بزنید، ۱ دانه از زیر)۲بار، ۱ دانه را بلند کنید و ۲ دانه بعد را با هم از زیر ببافید  و دانه بلند شده را روی آنها بکشید، ۲ دانه از زیر، ۱ دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۵: ۱ دانه از رو،  ۳ دانه را با هم از زیر ببافید، ۲ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید ۱ دانه از زیر، ۱ژته بزنید، ۲ دانه از زیر ۱ دانه از رو، ۲ دانه از زیر ، ۱ ژته بزنید. ۱ دانه از زیر، ۱ژته بزنید، ۲ دانه از زیر ۱ دانه را بلند کنید و ۲ دانه بعد را با هم از زیر ببافید و دانه بلند شده را روی آنها بکشید، ۱ دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.