آموزش بافت کلاه

برای داشتن یک کلاه زیبا در هوای سرد زمستانی که هم گرم شوید و هم شکیل به این مطلب توجه کنید:

روش بافت کلاه

نکته مهم: کلیه بافت ها پایه بلند می باشد.آموزش بافت کلاه

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.

در هر زنجیره ۲ تا پایه بلند می بافیم “اکنون ۱۲ زنجیره داریم”

۲ تا می بافیم در بافت سوم دو تا در یکی می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم ” ۱۸ زنجیره داریم”

۳ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم ” ۲۴ زنجیره داریم”

۴ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم.

۵ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.

۶ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم.

۷ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.

۸ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.

۹ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.

۱۰ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.

۱۱ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.

۱۲ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم.

۱۳ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم.

۱۴ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.

در این رج در همه دانه ها یک پایه بلند می زنیم.

۱۰ تا می بافیم یک دانه را نمی بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.

۹ تا می بافیم یک دانه را نمی بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.

۵ تا می بافیم یک دانه را نمی بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.

در همه دانه ها یک پایه بلند می بافیم و دانه آخر را کور می کنیم.