آموزش بافتنی؛ بافت پروانه ای

مراحل بافت پروانه ای

رج ۱ و ۳ و ۵ : ۲ زیر ، (نخ را روی بافت می آوریم و ۵ دانه نبافته روی میل راست میگیریم  ، ۵ زیر) ،   داخل پرانتز را تا آخر رج تکرار کنید ، ۲ زیر

در هر کدام از رجها یک ردیف نخ روی بافت داریم.آموزش بافت پروانه ای

رج ۲ و ۴ و ۶ : از رو

حالا ۳ ردیف نخ روی بافت داریم.

رج ۷ : ۲ زیر ، (۲ دانه از ۵ دانه ای که نمیبافتیم را از زیر بافته سپس ، میل را از  زیر ۳ ردیف نخ  رد کرده و یک ژته میگیریم.

و ژته را وارد میل سمت چپ میکنیم و با دانه سوم از ۵ دانه یکی میکنیم ، ۲ دانه دیگر را از زیر میبافیم ، ۵ زیر ) ،  داخل پرانتز را تا آخر رج تکرار میکنیم.

می توانید چند رج ساده ببافید و هر جا که خواستید دوباره بافت را اجرا کنید

این ۷ رج را تکرار کنید فقط هر بار جای پراونه ها را عوض کنید و بین دو پروانه ردیف قبل ببافید.

بافت لانه زنبوری